Tervetuloa Kotkan Ahtaustyöntekijät RY:n kotisivuille

 

SATAMATYÖNJOHTAJAT TUKEVAT PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ TUKILAKOLLA.

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/satamatyonjohtajat-tukevat-paperiteollisuuden-toimihenkiloita-tukilakolla#52e740d2

Ammattiliito Pron satamatyönjohtajat aloittavat neljän vuorokauden tukilakon maanantaina 17. helmikuuta kello 6 vauhdittaakseen paperiteollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluja. Ammattiliitto Pron julistama tukilakko kohdentuu aluksi kolmeen paperisidonnaiseen satamaoperaattoriin Euroports Rauma Oy:hyn, Kemi Shipping Oy:hyn sekä Steveco Oy:hyn. Pron satamatyönjohtajien tukilakko koskee maanantain 17.2 kello 06.00-perjantai 21.2 kello 5.59 välillä alkavia työvuoroja.

Pron tukilakon aikana Steveco Oy:n ahtaajiin kohdistuvat työnjohdolliset toimet tulee yhtiön hoitaa normaalin käytännön mukaisesti, ns.normaalissa tilanteessa voimassa olevan esimiesaseman mukaisesti.

Lisätietoja asiasta:

Tom Hemming

pääluottamusmies Steveco Oy, Kotka

044 2323286

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Toimintaohje palkanmaksun keskeytyessä toisten työtaistelutoimenpiteen vuoksi

 

TOIMINTAOHJE TILANTEESSA, JOS PALKANMAKSU KESKEYTYY TOISTEN TYÖTAISTELUTOIMENPITEEN VUOKSI

Henkilön tulee ilmoittautua TE -toimistoon. Lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan palkan seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta henkilön omiin työehtoihin tai työoloihin. Palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan muiden edellytysten täyttyessä ja oikeus jatkuu siihen saakka, kun lakon vaikutukset ovat päättyneet ja töitä jälleen tarjotaan.

Vaikka omavastuuajan asettamisen edellytykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kuitenkaan aseteta näissä tilanteissa. Toki omavastuu otetaan, jos henkilö myöhemmin tulee lomautetuksi tai työttömäksi jälleen, ennen uuden työssäoloehdon täyttymistä, muun kuin tällaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahahakemukseen tulee liittää samat liitteet kuin ”normaalissa” lomautustilanteessa haettaessa päivärahaa. Tiedot tarvittavista liitteistä löytyy kassan nettisivuilta https://www.kuljetusalantk.fi/etuuksien-hakeminen/ansiopaivarahan-hakeminen/

Pyydämme edelleen toimittamaan palkkatodistuksia, huolimatta siitä, että saamme tietoja tulorekisteristä, jotta maksut saataisi mahdollisimman nopeasti maksuun.
Luottamusmiesten ja toimikunnan jäsenten tulee täyttää tämä toimihenkilökaavake.

Osasto käyttää näitä tietoja osaston toiminnan kannalta välttämättömiin toimintoihin.